Savilaida.lt

PAIEŠKA:
Kaip ieškoti: a) tiksli paieška - su kabutėmis, pvz. "žodis ar tiksli frazė" neras žodis tiksli frazė, o "ūkis" ras tik ūkis, bet ne kolūkis;
b) ieškant bet kurio iš kelių žodžių ir žodžio dalyje - be kabučių, pvz. žodis ar tiksli frazė, ras tekstą žodis tiksli frazė ar žodis frazė, paieška žod tiksl fraz ras žodyno tikslinė, o paieška ūkis ras ir kolūkis.

Pirmasis numeris pasirodė 1978 rugpjūtį, paskutinysis – 1981 m. Išėjo 22 nr.

Leido Vytautas Skuodis, prisidėjo Albertas Zvicevičius, Stasys Stungurys (redagavo kalbą), Albertas Žilinskas. Leidėjas suredagavo 21 numerį. Iki jo suėmimo 1980 m., išleisti 17 nr., dar keturi jo parengti buvo išleisti Alberto Žilinsko ir Birutės Burauskaitės. Jie kartu su Danute Keršiūte išleido ir paskutinį numerį, skirta V. Skuodžio, Gintauto Iešmanto ir Povilo Pečeliūno teismo procesui.

Apie trečdalį straipsnių parašė G. Iešmantas. Spausdinti Liudo Dambrausko, Stasio Stungurio, Antano Terlecko, Vacio Miliaus tekstai.

Daugino pats redaktorius, D. Keršiūtė, Bronė Šeštokaitė.

Visuomeninis – politinis leidinys. Daug vietos skirta G. Iešmanto politinės filosofijos traktatams, kritikuojantiems SSRS santvarką iš eurokomunistinių pozicijų. Spausdinta nemažai vertimų iš rusiškos savilaidos, publicistiniai tekstai apie prisitaikymą, grėsmę lietuvių kalbai ir tautos padėtį okupacijoje. Skelbta idėjinė, ideologinė diskusija su A. Terlecku bei jo aplinka.

Dalis numerių pateko į Vakarus, keli numeriai ten išspausdinti.

Daugintas rašomąja mašinėle. Formatas 14x22 – 15x21 cm. Apimtis 32-142 p.

Leidimo metai

2008-2024 Perskaitęs duok kitam!

Projektą iš dalies finansavo:

Programavimas: SEO