Savilaida.lt

PAIEŠKA:
Kaip ieškoti: a) tiksli paieška - su kabutėmis, pvz. "žodis ar tiksli frazė" neras žodis tiksli frazė, o "ūkis" ras tik ūkis, bet ne kolūkis;
b) ieškant bet kurio iš kelių žodžių ir žodžio dalyje - be kabučių, pvz. žodis ar tiksli frazė, ras tekstą žodis tiksli frazė ar žodis frazė, paieška žod tiksl fraz ras žodyno tikslinė, o paieška ūkis ras ir kolūkis.

Lietuvos katalikų bažnyčios kronika leista 1972-1989. Išėjo 81 nr. Pirmasis numeris pasirodė 1972 m. kovo 19 d., paskutinysis – 1989 m. kovo 19 d. Pirmieji 19 nr. Išleisti Simne (Alytaus raj.), keli – Kazlų Rūdoje (Marijampolės raj.), kiti – Kybartuose (Vilkaviškio raj.).

Iki suėmimo 1983 m. redagavo kun. Sigitas Tamkevičius (57 numerius), po jo suėmimo globėju ir redaktoriumi buvo kun. Jonas Boruta.

Nuo 1975 m. pagrindinė pagalbininkė buvo vienuolė Gerarda Elena Šuliauskaitė. Didžiąją dalį darbo padarydavo vienuolės iš Šventosios šeimos kongregacijos: Genovaitė Navickaitė, Ona Vitkauskaitė, Bernadeta Mališkaitė, Birutė Briliūtė, Ona Šarakauskaitė, Ona Virginija Kavaliauskaitė; ir vienuolės iš Eucharistinio Jėzaus kongregacijos: Monika Gavėnaitė, Julija Kuodytė, Bronė Vazgelevičiūtė.

Iki suėmimo 1974 m. kalbą redagavo, dauginimą ir viršelius organizavo Petras Plumpa. Įrišdavo Juozas Gražys. Kalbą redagavo Kazimieras Ambrasas, Albertas Dilys, rotaprintu daugino Virginijus Jaugelis. Techniniais reikalais rūpinosi kun. Antanas Gražulis, vertimus iš užsienio kalbų darė Ona Norušytė – Janušauskienė.

Ilgiausiai ėjęs pogrindinis leidinys Lietuvoje, ilgiausiai be pertraukos ėjęs pogrindinis leidinys Sovietų Sąjungoje. Nepaisant suėmimų, leistas reguliariai, kas 2-3 mėn., išlaikė tą pačią struktūrą, stilių, turinį, apimtį.

Idėja leisti kilo slaptuose kunigų susitikimuose. Leidinys aprobuotas ištremtų vyskupų Vincento Sladkevičiaus ir Julijono Steponavičiaus bei Lietuvos jėzuitų provinciolo Jono Danylos. Iš pradžių norėta pavadinti „Vivos voco“ ir skelbti publicistinius straipsnius, tačiau vysk. V. Sladkevičius pasiūlė Lietuvos „Katalikų Bažnyčios kronikos pavadinimą“ sekdamas Rusijoje ėjusia pogrindine „Einamųjų įvykių kronika“. Iš jos perimtas ir faktografinis leidinio pobūdis.  Jame beveik neskelbti publicistiniai ar kitokie straipsniai, o skelbtos trumpos informacijos apie tikinčiųjų persekiojimą Lietuvoje (buvo skyrelis ir apie katalikų persekiojimą kitose SSRS respublikose), atskiras skyrius skirtas tikėjimo persekiojimams mokykloje. Nemaža leidinio dalis skirta įvairioms peticijoms ir pareiškimams sovietinei valdžiai, kuriuose reikalaujama nutraukti tikinčiųjų persekiojimą, gerbti žmogaus teises. Skelbta informacija apie persekiojimus už politinius įsitikinimus, medžiaga iš politinių teismo procesų (jų aprašymai), politinių kalinių laiškų ištraukos, informacija apie represijas, kalinčių lietuvių sąrašai. Dalintasi žiniomis apie pasirodžiusius naujus pogrindžio leidinius. Būta ir pasaulietinio turinio publikacijų (26 Lietuvos mokslininkų laiškas Antanui Sniečkui dėl atominės elektrinės statybos Ignalinos raj.).

Surinkti informaciją iš visos Lietuvos padėjo kunigai, vienuoliai ir tikintieji. Gaunama informacija buvo pagal išgales tikrinama, nes paskelbtas klaidingas žinias sovietinė valstybė būtų panaudojusi prieš pačią Kroniką.

Visi numeriai pasiekė Vakarus (per Maskvos disidentus bei į Lietuvą atvykusius turistus išeivius), ten išleidžiami, verčiami (dalis numerių išėjo anglų, ispanų, italų, prancūzų, portugalų, vokiečių kalbomis).

Daugintas įvairiomis priemonėmis: rašomąja mašinėle, rotatoriumi, ERA, spiritiniu rotaprintu. Tiražas iš pradžių siekdavo 200-300 egz., vėliau saugumo sumetimais sumažintas iki 100-150 egz.

Leidimo metai

2008-2024 Perskaitęs duok kitam!

Projektą iš dalies finansavo:

Programavimas: SEO